>>Главная>Статьи>ТОП-статья>Система виявлення та подолання кризи на підприємстві

Система виявлення та подолання кризи на підприємстві

Среда, 18 Март 2015 07:40 Автор 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Анотація
Стаття присвячена дослідженню сутності й доцільності впровадження систем раннього попередження та реагування та вітчизняних підприємствах. Систематизовано основні етапи розробки системи раннього попередження та реагування, надано характеристику кожного з етапів.


Постановка проблеми

На сьогодні більшість українських підприємств продовжують залишатися в кризовому стані, що проявляється у збитковості економічної діяльності, низькому запасі фінансової міцності, дефіциті ліквідних обігових коштів, значній заборгованості перед бюджетом і кредиторами.


Досить часто криза на підприємстві зумовлюється невідповідністю його фінансово-господарських параметрів параметрам оточуючого середовища, що в свою чергу зумовлено невірною стратегією, неадекватною організацією бізнесу і, як наслідок, слабкою адаптацією до вимог ринку. Таким чином, однією з ключових проблем стає необхідність підвищення здатності суб’єкта господарювання адаптуватися до умов зовнішнього середовища, оперативно реагувати на умови діяльності, які постійно змінюються, що в першу чергу має бути зумовлено побудовою і функціонуванням дієвої системи управління підприємством.
Таким чином, в сучасних умовах проблеми правильної і грамотної побудови системи управління, орієнтованої на роботу в умовах кризи, раннє його попередження й адекватне реагування, набувають особливої актуальності.Аналіз останніх досліджень та публікацій


За кордоном питаннями антикризового управління, а також проблемами формування системи гнучкого й адаптивного управління займалася широка група дослідників : Ф. Агійон, Н. Аугустін, К. Блекберн, С. Бростофф, Н Вудхауз, М. Дункан, Э. До, Р. Дж. Кон, Г. Курзбард, До Лістер, П. Махоні, І. Мітрофф, Дж. Мур, Б. Паттерсон, П. Рістич, Дж. Сіомкос, М. Стівені, X. Тебек, С. Уілсон, Т. Уоллес, К. Хамфріс, О. Харт, Дж. Р. Хол, Дж. JI. Хед, К. Чені, Дж. Еспері, І. Ансофф, Д. Хаммер, Г. Мінцберг, А. Файоль та ін. Вітчизняні науковці – Бланк І.О., Василенко В.О., Крамаренко Г.О., Лігоненко Л.О., Мозенков О.В.,  Поддєрьогін А.М., Терещенко О.О., Чумаченко М.Г., Швиданенко Г.О. та інші – продовжують вивчення причин та наслідків розвитку кризових явищ та пошук шляхів виходу підприємств з кризового стану. Однак, незважаючи на значний обсяг робіт, що зачіпають різні аспекти антикризового управління на промислових підприємствах, ціла низка питань, пов'язаних з цією проблемою, залишається дискусійною та вимагає додаткового вивчення. Так, більш детального опрацювання потребують питання розробки дієвих систем раннього попередження і реагування на українських підприємствах.
Формулювання цілей
Враховуючи вищевказане, метою даної статті є дослідити сутність й доцільність впровадження систем раннього попередження та реагування та вітчизняних підприємствах. Систематизувати основні етапи розробки системи раннього попередження та реагування, надати характеристику кожного з етапів.


Виклад основного матеріалу дослідження
На сьогодні українські підприємства функціонують в умовах економічної обстановки, що постійно змінюється, у вкрай нестабільних інституціональних умовах, що посилюються наростаючими економічними проблемами. Висунення на перший план завдання виживання підприємств, для чого в рівній мірі значимими будуть їх положення на ринку, інвестиційна активність, розвиток людських ресурсів, якість праці, фінансові результати, є особливістю сучасного етапу розвитку економіки. Зовнішнє середовище є мінливим, відтак підприємства не завжди можуть адекватно реагувати на його зміни, обирати найбільш оптимальну стратегію розвитку, оцінювати альтернативні проекти діяльності, використовувати сучасні інформаційні системи, що в свою чергу призводить до банкрутства та зростання числа збиткових підприємств.
Відтак, з метою швидкої ідентифікації кризи, виявлення причин, що її  викликають, розробки шляхів виходу з кризи, визначення пріоритетних цінностей підприємства, координації виконання завдань щодо оновлення підприємства доцільно використовувати систему раннього попередження і реагування (СРПР).
Система раннього попередження та реагування представляє собою особливу інформаційну систему, яка інформує керівництво про потенційні ризики, що можуть загрожувати підприємству як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. Дана система виявляє та аналізує інформацію про приховані обставини, настання яких може призвести до виникнення загрози для підприємства чи до втрати потенційних шансів [4, с. 52].
Більш детально її можна розглядати як комплексну систему управлінських заходів і рішень, що використовує випереджаючі механізми діагностики, нейтралізації і подолання кризових явищ; охоплює всі рівні розвитку кризового процесу, з упором на профілактику і попередження кризи на ранніх стадіях її розвитку; має стратегічний характер й дозволяє усунути  тимчасові утруднення, зберегти та примножити ринкові позиції за будь-яких обставин, у тому числі в умовах дефіциту ресурсів; враховує гостру обмеженість часу на ухвалення управлінських рішень й реалізацію антикризових процедур. Насамперед, вона має спрямованість на реалізацію комплексу заходів щодо попередження кризи й, надалі, банкрутства підприємства.
Процес розробки системи раннього попередження та реагування на підприємстві має складатися з таких етапів [1]:


1. Визначення сфер спостереження, тобто визначення об’єктів внутрішньої та зовнішньої діагностики. До основних сфер спостереження в рамках внутрішньої діагностики належать: фінансова, виробнича, збутова, організаційна. Зовнішня діагностика побудована на аналізі ситуації на ринку  (клієнти, конкуренти, кон’юнктура), макроекономічної ситуації в країні та економіко-правових умов діяльності підприємства.


2. Вибір індикаторів раннього попередження, які можуть вказувати на розвиток того чи іншого негативного процесу. Відзначимо, що упор при цьому доцільно зробити на індикатори внутрішнього середовища, які є керованими, тобто шляхом впливу на які можна передусім попередити  насування кризи.
Симптоми кризових явищ (індикатори раннього попередження) у внутрішньому середовищі  підприємства доцільно класифікувати за видами його діяльності (табл. 1) [2].


Таблиця 1. – Класифікація симптомів кризових явищ у внутрішньому середовищі підприємства

 


3. Розрахунок граничних значень індикаторів та безпечних інтервалів їх зміни. В ході даного етапу розраховується, наприклад, зона безпеки, тобто позитивна різниця між фактичною виручкою від реалізації та виручкою від реалізації, що відповідає точці беззбитковості; величина продуктивності праці, яка забезпечує конкурентоспроможність підприємства; рівень фінансових  показників, достатній для підтримки стабільної ліквідності та платоспроможності суб’єкта господарювання; розрахунок частки ринку, необхідної для забезпечення планового рівня рентабельності тощо.


4. Формування конкретних аналітичних завдань для аналітичних центрів. До таких завдань можуть належати:

 • оцінка та прогнозування ризиків і банкрутства підприємства;
 • визначення суми зобов'язань (боргів) підприємства;
 • оцінка очікуваних фінансових наслідків виникнення кризової ситуації;
 • розрахунок прогнозованих фінансових результатів по інтересах власників і кредиторів;
 • аналіз ресурсних можливостей відвертання кризи або її подолання;
 • аналіз потенціалу протидії банкрутству і посткризового виживання;
 • визначення обсягу необхідних ресурсів для подолання кризи;
 • оцінка стратегій розвитку підприємства в контексті аналізу потенціалу подолання кризових явищ;
 • аналіз необхідного грошового потоку для подолання кризи.


5. Формування інформаційних каналів: забезпечення інформаційного зв’язку між джерелами інформації та СРПР, між системою та її користувачами – керівниками всіх рівнів.
При цьому доцільно виділити наступні особливості інформаційного забезпечення СРПР [3]:

 • інформація має бути в режимі реального часу (максимальна оперативність – «прямий ефір»);
 • інформація має включати статистичні дані (на основі минулих подій можна будувати прогнози на майбутнє);
 • інформація має  бути відкритою для учасників процесу антикризового управління (за винятком тієї частини, яка складає комерційну таємницю або з інших причин обмежена в доступі), щоб підсумкові рішення були зрозумілі, що сприяє успіху командної роботи;
 • інформація має бути структурованою (що забезпечує найбільшу ефективність пошуку необхідних даних користувачами);
 • має бути знижена міра надійності інформації (оскільки попередження кризи ґрунтується на «слабких сигналах», при збільшенні надійності інформації багато з них може бути відсічені, тоді як навіть сумнівна, але цікава інформація може послужити приводом для акцентування уваги та подальшого пошуку вирішення можливої проблеми);
 • має бути забезпечене випереджаюче зростання інтелектуального потенціалу антикризового управління порівняно з удосконаленням інформаційної системи (недостатньо просто мати інформацію, потрібні фахівці, які її аналізуватимуть і зможуть використати з максимальним ефектом, як невід'ємна частина інформаційного забезпечення процесу антикризового управління).

Архітектура інформаційної СРПР для підприємства наведена на рис.1, де БД – база даних, СУБД – системи управління базами даних, СД – сховище даних [5].  

 


Рис. 1 – Структура інформаційної СРПР для підприємства

Як бачимо з рис. 1, пропонована інформаційна СРПР  підприємства складається із таких підсистем:

 • збору та збереження даних, яка забезпечує збір і збереження великих обсягів зовнішньої та внутрішньої інформації;
 • аналітичної обробки даних, яка забезпечує моделювання роботи підприємства, оперативну аналітичну обробку та інтелектуальний аналіз даних;
 • прийняття рішень, яка ґрунтується на використанні моделей процедур оброблення даних і думок, які допомагають менеджеру в прийнятті рішень.


6. Узагальнення одержаних аналітичних висновків та підготовка пропозиції і рекомендації щодо розвитку сильних сторін та нейтралізації слабких, що є основою розробки проектів управлінських рішень.  відзначимо, що
Відзначимо, що в систему раннього попередження та реагування має бути закладена циклічність (безперервність). Це означає, що реакція на кризу не закінчується втручанням у неї чи впливом на фактори кризового розвитку з метою попередження розгортання кризи, адже вплив на відповідні індикатори, особливо внутрішнього середовища підприємства, призводить до відповідних змін, відтак системи раннього попередження повинні відслідковувати ці зміни й, у разі необхідності, корегувати набір рекомендацій щодо попередження кризового розвитку. Саме така безперервність сприятиме найбільш ефективному прогнозуванню можливостей виникненню кризи на підприємстві, що супроводжуватиметься розробкою відповідних рекомендацій щодо її попередження чи зниження її інтенсивності. Крім того СРПР мають відслідковувати й оцінювати ефективність раннього реагування, заснованого на їх рекомендаціях, що дозволить підвищувати їх дієвість й точність.


Висновки і перспективи дослідження

Таким чином, система раннього попередження й реагування представляє собою ефективний інструмент своєчасної ідентифікації чинників, які сигналізують про відхилення внутрішніх і зовнішніх параметрів діяльності підприємства з відповідною загрозою настання кризи, та своєчасної розробки та використання превентивних заходів. Її побудова та впровадження на підприємствах дає можливість раннього виявлення чинників кризового розвитку і  швидкого реагування на них шляхом вироблення відповідних рекомендацій та пошуку можливих альтернатив.


Література


1.    Ансофф И.М. Стратегическое управление : Підручник / И.М. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 520 с.
2.     Гарбар К.В. Модель виявлення передумов появи кризових ситуацій у внутрішньому середовищі підприємства [Електроний ресурс] / К.В. Гарбар // Вісник Національного транспортного університету. – 2012. ? Вип. 26. ч 1. – С. 288–293. – Режим доступу: http://publications.ntu.edu.ua
3.    Офіційний сайт «Московського Інституту економіки та антикризового управління» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.ieay.ru
4.    Колісник М.К Фінансова санація і антикризове управління підприємством : [навч. посібник] / М.К. Колісник, П.Г. Ільчук, П.І. Віблий. –  К. : Кондор, 2007. – 272 с.
5.    Цмоць О.І. Системи раннього попередження та реагування для стратегічного управління машинобудівним підприємством у режимі реального часу [Електроний ресурс] / О.І. Цмоць // Вісник національного університету «Львівська політехніка» . – 2011. ? Вип. 1 (10). ч 1. – С. 13–18. – Режим доступу: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua    

Прочитано 3975 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии